PLAN 14/07/ - Portal Legislativ

Feroviari și vedere, Făcând din călătoria pe căile ferate alegerea preferată

feroviari și vedere

Călători" - S. Marfa" - S. Decizia de neacordare a autorizaţiei de furnizor feroviar feroviari și vedere fi motivată. În caz contrar, cererea se considera respinsă.

feroviari și vedere

Dacă pe parcursul supravegherii se constată că una sau mai multe condiţii care au stat la baza acordării autorizaţiei nu mai sunt îndeplinite, AFER poate suspenda sau poate retrage, după caz, autorizaţia de furnizor feroviar acordată. Cererea va fi însoţită de documentele care au suferit modificări faţă de cele prezentate la acordarea iniţială a autorizaţiei de furnizor feroviar şi de dovada efectuării plăţii tarifului aferent acordării vizei anuale.

Făcând din călătoria pe căile ferate alegerea preferată

Decizia de neacordare va fi motivată. Dacă în termen de 15 zile de la data primirii comunicării de neacordare a vizei anuale solicitantul va face dovada eliminării neconformitatilor prevăzute în decizie, AFER va acorda viza anuală, iar în caz contrar, va suspenda valabilitatea autorizaţiei de furnizor feroviar.

feroviari și vedere

În caz contrar, se retrage autorizaţia de furnizor feroviar suspendată. În cadrul aceluiaşi termen decizia de soluţionare a contestaţiei se comunică, în scris, contestatarului. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.

feroviari și vedere

Prezenta autorizaţie este valabilă pe o perioadă de 5 ani de la data eliberării, în condiţiile vizarii anuale. Obligaţiile şi drepturile posesorului autorizaţiei, precum şi vizele anuale sunt specificate pe verso.

EXPUNERE DE MOTIVE Sistemul european de management al traficului feroviar ERTMS este un sistem european unic de semnalizare și control al vitezei, lansat la începutul anilorcu scopul de a asigura interoperabilitatea sistemelor feroviare naționale, de a reduce costurile de achiziționare și întreținere a sistemelor de semnalizare, precum și de a crește viteza trenurilor, capacitatea infrastructurii și nivelul de siguranță în transportul feroviar. În pofida inițiativelor ulterioare întreprinse și a legislației naționale și europene adoptate pentru a promova implementarea și interoperabilitatea ERTMS, cum ar fi Programul transeuropean de transport în rețea TEN-TRegulamentul privind coridoarele rețelei centrale, planurile europene de implementare, planurile naționale de punere în aplicare sau memorandumurile de înțelegere, implementarea este încă lentă și fragmentară, iar interoperabilitatea nu este pe deplin realizată. Cu toate acestea, mai mult ca niciodată, implementarea integrală a ERTMS este esențială pentru a permite sectorului feroviar să îndeplinească obiectivele ambițioase feroviari și vedere Pactului verde european și etapele stabilite de Strategia pentru mobilitate durabilă și inteligentă pentru și

Data eliberării Director general, Posesorul autorizaţiei are următoarele drepturi: 1. Valabil până la data de

feroviari și vedere