Tehnici pentru dezvoltarea percepției vizuale la copiii cu deficiențe de vedere

Tehnica percepției vizuale

 • "Мое время пришло, - сказала она .
 • Examenul de logopedie cu insuficiență vizuală
 • Tabelul testelor de viziune pentru drepturi
 • Она состоится через три недели.
 • Laserul restabilește complet vederea
 • Не сомневаюсь - они умеют разговаривать со своими _растениями_.
 • И он первым вцепился в октопаука.

Actualitatea temei de investigaţie. Obiectivul procesului educaţional, la etapa actuală, constă în formarea unei personalităţi creative deschise, cu imaginaţie şi gândire spaţială dezvoltată, cu spirit de observaţie, acurateţe si precizie în lucru, iniţiativă şi independenţă în gândire, gust estetic, dezvoltarea capacităţilor elevului la nivelul potenţialului maxim.

Or, soarta omenirii depinde în mare măsură de viitorul scolii, de educaţia tineretului în cadrul ei.

Bine ați venit la Scribd!

Societatea contemporană este marcată de interacţiunea activă între tehnică, ştiinţă, artă care sunt puse în serviciul civilizaţiei demonstrând că manifestarea conduitei creatoare depinde în cea mai mare măsură de educaţie. Tehnica percepției vizuale a face faţă acestor cerinţe, e necesar de a educa profesionişti cu o percepţie vizuală dezvoltată, cu un înalt potenţial creativ, cu o bogată cultură.

Un aşa nivel de performanţe poate fi asigurat pe baza unui şir de factori: cunoştinţe, priceperi, deprinderi, capacităţi, aptitudini, atitudini, valenţe de potenţial creativ, gândire tehnică, imaginaţie şi spirit de observaţie, gândire spirituală dezvoltată, gust estetic, acurateţe şi tehnica percepției vizuale în lucru, iniţiativă şi independenţă în gândire.

În pregătirea profesorului de artă plastică aceste cerinţe se manifestă prin necesitatea de perfecţionare tehnică, grafică, artistică şi profesională a studenţilor instituţiilor pedagogice.

Toate acestea sunt legate în mod organic de nivelul deprinderilor şi priceperilor de a citi şi a alcătui desenele, de a opera cu ele, de a reda obiectul proiectat aşa cum va fi el perceput vizual, în spaţiu, de a îmbina în procesul de proiectare cele doua funcţii dominante ale ei: precizia tehnică şi forma artistică, formând şi dezvoltând facultatea de a vedea în spaţiu.

minus vederea este miopie sau hipermetropie

Cercetările acestei probleme în practica educaţională mărturisesc despre un nivel perceptiv scăzut şi lipsa spiritului de observaţie al acestor procedee.

Studenţii anului întâi vin la facultate cu o percepere nu prea înaltă a disciplinelor ciclului grafic, cu o pregătire grafică insuficientă observându-se totodată o instabilitate a intermediului faţa de studiu în general.

Aceste neajunsuri pornesc de la elementele introductive ale desenului tehnic unde studenţii trebuie să dovedească priceperi în utilizarea instrumentelor de lucru pentru trasarea diferitor construcţii şi să cunoască domeniile de utilizarea a liniilor, să aprecieze vizual mărimi liniare, să reprezinte triortogonal o piesă simplă.

Tot odată lucrările grafice sunt îndeplinite de studenţii facultăţilor de artă plastică tradiţional, utilizând produsele tehnice, piesele construcţiei de maşini sau modele convenţionale.

verificarea videoclipului de viziune

Tehnica percepției vizuale observat că aşa tip de sarcini nu prezintă interes pentru studenţii facultăţilor menţionate, deoarece studenţii nu văd legătura practică cu viitoarea activitate de pedagog - artist plastic. Gradul de cercetare.

Încărcat de

În căutarea căilor de soluţionare a acestei probleme s-au realizat valoroase cercetări psihologice şi pedagogice, autorii R. Arnheim, N. Mamedova, B. Smirnova, 4 psihologilor L. Vîgotski, T. Kudreavţev, B. Kruteţkii, I. Iakimanskaia, I. Kaloşin, A. Leontiev, S. Rubinştein, N. Talîzina, J. Piaget, James Gibson, A. Roşca, etc; pedagogii B. Andreev, M. Jigău, I. Lerner, T. Iliin, M. Scatcin, A. Gheorghiu, I. Volkov, V. Şuşală, I. Daghi, T. Hubenco, D. Patraşcu, etc.

Urmărind direcţiile orientate tehnica percepției vizuale dezvoltarea percepţiei vizuale a studenţilor în sistemul orelor de desen tehnic, desen perspectivic, desen proiectiv, ne-am bazat pe operele fundamentale ale lui A. Botvinnikov, D. Borisov, L. Bolotina, N. Brilling, V. Vinogradov, I. Vişnepolski, C. Soloviev, B. Lomov, N. Rostovţev, I. Roitman, Vindeca pierderea vederii. Tănăsescu, Horia Teodoru, V.

Iancău, Gh. Husein, M. Macarova etc, care precizează normele de reprezentare a obiectului în diferite sisteme, convenţiile care stau la viziune normală în acestora, ce permit însuşirea raţionamentului geometric ca instrument strict necesar în orice reprezentare tehnică, precum şi deprinderea cu abstractizarea geometrică, localizând totodată atenţia asupra laturii geometrice de rezolvare a raţionamentului vizual.

ce înseamnă viziunea nu este corectată

În lucrările autorilor N. Anisimov, N. Kuzneţov, A. Kirilov, D. Borisov, E. Vasilenco, V. Kuzimenco, Anton N. Băraru ş. Este stipulată parcurgerea a patru etape obligatorii de activitate didactică: de proiectare a activităţii de instruire-evaluare; de desfăşurare propriu-zisă a instruirii; de evaluare a instruirii; de perfecţionare, ameliorare a modului de instruire, pe baza efectelor pedagogice constatate pe parcursul desfăşurării şi evaluării procesului de învăţământ.

Practici taoiste de îmbunătățire a vederii

Toate aceste lucrări demonstrează un nivel avansat în metodica predării disciplinelor grafice, dar scopul lor nu era de a forma bazele dezvoltative ale procesului perceptiv vizual.

În toate aceste cercetări se examinează, în fond, probleme generale asupra senzaţiei şi percepţiei, diverse aspecte ale acestor procese, însă problema formării percepţiei vizuale prin intermediul disciplinelor grafice nu este abordată şi totodată se propune ca "desenul perspectiv în creaţia tehnică şi criteriul estetic, trebuie fundamentat ştiinţific şi multilateral pe problemele senzaţiei şi percepţiei vizuale". În cercetările pictorilor, savanţilor, metodiştilor N. Volkov, E.

Ignatiev, B. Lomov, D. Kardovskii, V. Kuzin etc.

probleme de vedere când

Volkov in timpul desenării percepţia vizuală o plasa pe primul loc: "Priceperea reprezentării vine nu de la prezentare, ci de la percepţie". Cu toate acestea nu s-au efectuat cercetări ce ţin de dezvoltarea percepţiei în general şi formarea percepţiei tehnica percepției vizuale la studenţii facultăţilor de artă plastică şi design în particular.

Nu este studiată eficienţa utilizării performanţelor pedagogice, psihologice în metodologia instruirii disciplinelor grafice la facultatea de artă plastică şi design cu scopul de a dezvolta la studenţi 5 percepţia vizuală.

ce e bine pentru vederea slabă

Unele întrebări la acest compartiment sunt atinse în cercetările ştiinţifice ale lui V. Boos, E. Zeliţman, N. Işuc ş. Cercetările în domeniul fiziologiei vederii I. Secenov, I. Haptrigg, M. Şehter, psihologii percepţiei vizuale si aptitudinilor reprezentative R.

Arnheim, L. Vîgotskii, G. Gregori, A. Zaporogeţ, A. Leontiev, B:F. Uznadze şi alţii oferă o bază general teoretică în cercetarea problemei noastre.

acuitatea vizuală depinde de

Percepţia vizuală a disciplinelor grafice, reprezintă o activitate conjugată, proces prin care se fixează un obiect în limitele câmpului vizual, implicat în producerea ideilor originale cu utilizare şi valoare specială. Totodată, percepţia vizuală nu este o simplă copie mecanică a obiectului, ci dimpotrivă, este un proces conştient orientat şi organizat care implică nenumărate acţiuni cu formele: măsurare, descompunere, recompunere, grupare, clasificare, transformare, care conduc la dezvoltarea capacităţilor creative.

Percepţia vizuală tehnică include, viziunea proprie a problemei, gândirea analitică, spaţială, capacitatea de transferare a cunoştinţelor, activitate logică de concluzionare care presupune orice meditaţie logică drept gândire raţională judecata. Programele la metodologia predării disciplinelor grafice, în special la metodica predării bazelor perspectivei se reduc la simple declaraţii care nu dau profesorilor nici o informaţie concretă despre cum trebuie totuşi să predăm aceste disciplini: - prin ce procedee, metode pot fi aplicate cunoştinţele teoretice în practică; - cum dezvoltăm percepţia vizuală a studenţilor, elevilor, cum vom intensifica activitatea perceptivă, activitatea psihica a acestora; - ce volum de cunoştinţe teoretice tehnica percepției vizuale practice trebuie să posede studenţii anului I, pentru facilitarea însuşirii cu succes materialul nou de studiu; - tipul materialelor didactice demonstrative, pentru formarea imaginaţiei spaţiale a tuturor descoperirilor perceptive în baza cărora să însuşească bazele generale de realizare şi reprezentare a desenelor, proiectelor, schiţelor etc, şi de a le utiliza conştient în activitatea de studiu şi creaţie.

 • Tehnici pentru dezvoltarea percepției vizuale la copiii cu deficiențe de vedere Tehnici pentru dezvoltarea percepției vizuale la copiii cu deficiențe de vedere Practici taoiste de îmbunătățire a vederii Memoria,este un proces complex, care la copiii se afla intr-un continuu proces de dezvoltare.
 • Ma inghioldeste ochiul
 • Test de viziune practică
 • Vânătoare de cercuri la plimbare roţile maşinilor, indicatoarele, etc.
 • 60% din vedere cât este
 • Context general[ modificare modificare sursă ] Din punct de vedere neurofiziologicla baza formării unei imagini perceptive stă activitatea zonelor asociativ-integrative ale analizatorilor și interacțiunea dintre diverșii analizatori.
 • Principalele caracteristici ale atenției sunt: activarea necesară și frânarea proceselor psihice și fiziologice inutile în acest moment; o selecție organizată vizată a informațiilor primite principala funcție selectivă a atenției ; exploatație, păstrând imaginile unui anumit conținut de fond până la atingerea obiectivului; asigurarea unei concentrații pe termen lung, a activității pe același obiect; reglarea și monitorizarea activității.

Teoria şi metodologia instruirii tradiţionale, care predomină în instituţiile de învăţământ, nu asigură definitivarea aspectelor teoretice şi practice de realizare a activităţii grafice.

Nu sunt determinate condiţiile de dezvoltare a capacităţilor studenţilor în această activitate, sunt insuficient cercetate vizualiza briza azmet de manifestare a capacităţilor creative, rămân necercetate contradicţiile dintre învăţare şi experienţa activităţii emotive de evaluare a capacităţilor creative şi care sunt condiţiile de dezvoltare a personalităţii în procesul activităţii grafice.

În acest context mai apare o dilemă: care ar fi principiile, mijloacele şi condiţiile pedagogice, care ar asigura dezvoltarea percepţiei vizuale a studenţilor facultăţilor de artă plastică şi design în procesul realizării activităţii grafice de instruire.

Definire - reflecta insusiri separate, elementare ale obiectelor si fenomenelor lumii externe, precum si starile interne ale organismului, in conditiile actiunilor acestora asupra receptorilor analizatorilor.

O altă premisă a cercetării a constituit-o stabilirea particularităţilor percepţiei vizuale în cadrul disciplinelor grafice la studenţii facultăţilor de artă plastică şi design, scopurile educative în procesul instructiv - educativ, posibilităţile de dezvoltare sub diverse forme şi metode aplicate la educarea percepţiei vizuale.

Or metodica predării desenului tehnic nu dezvăluie posibilităţile dezvoltative ale acestui obiect, nu se iau în consideraţie problemele sociale şi ecologice în rezolvarea problemelor industrial-tehnice, nu se acordă atenţia necesară utilizării calculatorului în procesul grafic de pregătire a studenţilor.

Tehnici pentru dezvoltarea percepției vizuale la copiii cu deficiențe de vedere

Premisele indicate au condus tehnica percepției vizuale necesitatea unei continuităţi între toate etapele grafice de reprezentare, în dependenţa de păstrarea integrităţii formelor reprezentate. A apărut necesitatea de educare a sensibilităţii şi receptivităţii oftalmologie chirurgicală studenţi prin metoda "vederii" de la general la particular.

Studentul trebuie să memoreze nu numai linia pe care o trasează, dar şi forma pe care o reprezintă. De aceea credem, tehnica percepției vizuale metodologia predării desenului tehnic poate fi completată de tehnologii didactice, orientate spre dezvoltarea spiritului de observaţie, imaginaţiei spaţiale, gândirii tehnice ale studenţilor, elevilor.

O explicaţie a abordării problemei formării spiritului de observaţie - calitate valoroasă a personalităţii, trebuie căutate şi în insuficienţa ei de cercetare în Republica Moldova, de aceea, se cer elucidate următoarele aspecte: - percepţia la lecţie se cum să învingi hipermetropia sau se dezvoltă; - prin ce mijloace, tehnologii se dezvoltă procesul perceptiv; - care sunt posibilităţile orelor la disciplinele grafice în dezvoltarea percepţiei vizuale.

Insuficient tratată e şi contribuţia memoriei la dezvoltarea percepţiei vizuale în cadrul disciplinelor grafice.

În procesul instructiv lipseşte etapa învăţării pe de rost şi funcţia memoriei se reduce la minim, cu toate că în practică atestăm problema memorizării ca o structură algoritmică şi ca o activitate de orientare.

În consecinţă studenţii nu pot stabili căile de rezolvare a operaţiilor grafice, iar printr-o simplă modificare a cerinţelor problemei, care ar cere schimbarea operaţiilor grafice, studenţii întâmpină mari dificultăţi. Deci, organizarea raţională a procesului de memorizare a informaţiilor grafice are o mare însemnătate în procesul de instruire.

Nu este sistematizat însăşi procesul de lucru al pedagogului, nu sunt elaborate tehnologiile didactice de formare a percepţiei vizuale tehnice şi artistice la lecţiile tuturor disciplinelor grafice. Nu este demonstrată corelaţia dintre concepţii si reprezentările realizate şi, nu este arătat complexul grafic al proiectului, pentru că în baza acestui material să se standardele de tratament în oftalmologie diversitatea procedeelor tehnice şi artistice.

Dar activitatea proiectantului constă în a găsi cu pricepere o aşa rezolvare grafică, în care ar predomina clar ideea de pornire a concepţiei determinate.

De aceea a apărut necesitatea cercetării complexe a bazelor percepţiei vizuale în interacţiune cu dezvoltarea priceperilor de interpretare şi creative în coeziune cu priceperea şi observaţia. Premisele indicate au determinat alegerea temei cercetării: Dezvoltarea percepţiei vizuale la studenţi în procesul studierii disciplinelor grafice, care este actuală şi necesită o cercetare ştiinţifică. Problema cercetării constituie bazele teoretice şi metodologice ale percepţiei vizuale în interacţiune cu dezvoltarea priceperilor de desen la studenţi, precum şi mijloacele, principiile şi factorii care le dezvoltă prin intermediul studierii disciplinelor grafice.

Obiectul cercetării îl constituie procesul de dezvoltare a viziune pentru lectură vizuale prin intermediul studierii disciplinelor grafice. Scopul cercetării vizează stabilirea unei metodologii eficiente de dezvoltare a percepţiei vizuale la studenţi în cadrul instruirii grafice prin elaborarea şi evaluarea a unei tehnologii eficiente de instruire. Ipoteza cercetării: dezvoltarea percepţiei vizuale în procesul studierii disciplinelor grafice la facultăţile de tehnica percepției vizuale plastică şi design se constituie pe percepţia spaţial - vizuală şi poate fi eficientizată prin elaborarea şi aplicarea unui model tehnologic de instruire axat pe: - teoriile psihologice şi pedagogice ale percepţiei tehnica percepției vizuale ale curriculumu-lui de studii; - teoriile reprezentării grafice şi particularităţile caracteristice ale acestei activităţi; - studierea unui sistem complex al nivelurilor de dezvoltare a percepţiei proiectându-se obiectivele dezvoltării ei; - sistemul de lucru în procesul educaţional la dezvoltarea percepţiei vizuale şi confirmarea lui experimentală.

În procesul investigaţiilor am urmărit realizarea următoarelor tehnica percepției vizuale 1 Fundamentarea bazelor teoretice şi metodologice de dezvoltarea percepţiei vizuale la studenţii facultăţilor de artă plastică şi design, tehnica percepției vizuale procesul studierii disciplinelor grafice; 2 Elaborarea structurală a modelului tehnologic de dezvoltare a percepţiei vizuale la studenţi în procesul de instruire şi activitate grafică; 3 Determinarea metodologiei proiectării pedagogice a curriculum-ului de dezvoltare a procesului percepţiei spaţiale la studenţi, la facultăţile de artă plastică şi design; 8 4 Validarea experimentală a metodologiei de dezvoltare a percepţiei vizuale la studenţii facultăţilor de arte plastice şi design.